เที่ยว เลี้ยว ลุ้น
14 ส.ค. 20

เงื่อนไขกิจกรรม

รายการ “เที่ยว เลี้ยว ลุ้น

 1. ผู้มีสิทธิ์เข้าร่วมรายการมี คือ สมาชิก Blue Card ซื้อสิ้นค้า หรือ ใช้บริการร้านค้าในเครือ OR ครบตามเงื่อนไขที่กำหนด โดยรายละเอียดดังนี้
  • ผลิตภัณฑ์น้ำมันเชื้อเพลิงที่ PTT Station ทุกสาขาทั่วประเทศ: สมาชิกฯ จะได้รับ 1 สิทธิ์ เมื่อเติมน้ำมันเชื้อเพลิงที่ PTT Station ตั้งแต่ 600 บาทขึ้นไป ต่อ 1 ใบเสร็จ
  • ผลิตภัณฑ์น้ำมันหล่อลื่น: สมาชิกฯ จะได้รับ 1 สิทธิ์ลุ้น เมื่อซื้อผลิตภัณฑ์น้ำมันหล่อลื่น PTT Lubricants ที่ PTT Station หรือ ร้านสะดวกซื้อจิฟฟี่ ตั้งแต่ 600 บาทขึ้นไป ต่อ 1 ใบเสร็จ
  • ร้านคาเฟ่ อเมซอน (Café Amazon) : สมาชิกฯ จะได้รับ 1 สิทธิ์ลุ้น เมื่อซื้อผลิตภัณฑ์ที่ร้าน Café Amazon ตั้งแต่ 60 บาทขึ้นไป ต่อ 1 ใบเสร็จ
  • ร้านสะดวกซื้อจิฟฟี่ (Jiffy) : สมาชิกฯ จะได้รับ 1 สิทธิ์ลุ้น เมื่อซื้อผลิตภัณฑ์ที่ร้านสะดวกซื้อจิฟฟี่ตั้งแต่ 100 บาทขึ้นไป ต่อ 1 ใบเสร็จ
  • ศูนย์บริการยานยนต์ FIT Auto : สมาชิกฯ จะได้รับ 1 สิทธิ์ลุ้น เมื่อซื้อสินค้าหรือใช้บริการที่ ศูนย์บริการยานยนต์ FIT Auto ตั้งแต่ 600 บาทขึ้นไป ต่อ 1 ใบเสร็จ
  • ร้าน Texas Chicken : สมาชิกฯ จะได้รับ 1 สิทธิ์ลุ้น เมื่อซื้อสินค้าหรือใช้บริการที่ ร้าน Texas Chicken ตั้งแต่ 160 บาทขึ้นไป ต่อ 1 ใบเสร็จ
  • ร้านฮั่วเซ่งฮงติ่มซำ (Hua Seng Hong Dimsum) : สมาชิกฯ จะได้รับ 1 สิทธิ์ลุ้น เมื่อซื้อสินค้าที่ ร้านฮั่วเซ่งฮงติ่มซำ ตั้งแต่ 80 บาทขึ้นไป ต่อ 1 ใบเสร็จ
  • ร้าน เพิร์ลลี่ ที (Pearly Tea): สมาชิกฯ จะได้รับ 1 สิทธิ์ลุ้น เมื่อซื้อผลิตภัณฑ์ที่ร้าน Pearly Tea ตั้งแต่ 60 บาทขึ้นไป ต่อ 1 ใบเสร็จ
 2. ระยะเวลาของรายการ เริ่มตั้งแต่วันที่ 16 สิงหาคม 2563 ถึง 31 ตุลาคม 2563
 3. ช่องทางการแลกรับสิทธิ์ สมาชิก Blue Card จะต้องใช้บัตร หรือ แจ้งเบอร์โทรศัพท์เพื่อสะสมคะแนน ในการซื้อสินค้าหรือใช้บริการ ณ ร้านค้าในเครือ OR
 • ของรางวัลรวมทั้งสิ้น 1,506 รางวัล มูลค่า 9,408,000 บาท คือ
 • รถยนต์ BMW X1 sDrive18i (Iconic) จำนวน 3 รางวัล รางวัลละ 1,999,000 บาท รวมมูลค่า 5,997,000 บาท
 • ทองคำแท่งมูลค่า 100,000 บาท จำนวน 3 รางวัล รวมมูลค่า 300,000 บาท
 • โทรศัพท์มือถือ Smart phone จำนวน 90 รางวัล รางวัลละ 24,900 บาท รวมมูลค่า 2,241,000 บาท
 • PTT Privilege Card จำนวน 510 รางวัล รางวัลละ 1,000 บาท รวมมูลค่า 510,000 บาท
 • คะแนนสะสม Blue Card 2,000 คะแนน มูลค่า 400 บาท จำนวน 900 รางวัล รวมมูลค่า 360,000 บาท
 1. จับรางวัลแบ่งเป็น 3 ประเภท ได้แก่
 • ผลิตภัณฑ์น้ำมันเชื้อเพลิง
 • ร้านคาเฟ่ อเมซอน (Café Amazon)
 • ผลิตภัณฑ์อื่นๆ ได้แก่ ผลิตภัณฑ์น้ำมันหล่อลื่น ร้านสะดวกซื้อจิฟฟี่ ศูนย์บริการยานยนต์ FIT Auto ร้าน Texas Chicken ร้านฮั่วเซ่งฮงติ่มซำ และร้าน เพิร์ลลี่ ที
 1. แบ่งของรางวัลออกเป็น 3 กอง กองละเท่าๆกัน คือ กองที่ 1 PTT Station กองที่ 2 Café Amazon กองที่ 3 Texas Chicken ศูนย์บริการยานยนต์ FIT Auto ร้านฮั่วเซ่งฮงติ่มซำ ผลิตภัณฑ์น้ำมันหล่อลื่น PTT Lubricants ร้านสะดวกซื้อจิฟฟี่ และ ร้าน Pearly Tea
 2. การจับและประกาศรายชื่อผู้โชคดี

จับรางวัลจำนวน 2 ครั้ง ดังนี้
6.1 จับรางวัลครั้งที่ 1 จำนวน 543 รางวัล มูลค่า 1,377,000 บาท ในวันที่ 18 กันยายน 2563 ประกาศรางวัลครั้งที่ 1 วันที่ 25 กันยายน 2563

 • ทองคำแท่งมูลค่า 100,000 บาท จำนวน 3 รางวัล รวมมูลค่า 300,000 บาท
 • โทรศัพท์มือถือ iPhone 11 64GB จำนวน 30 รางวัล รางวัลละ 24,900 บาท รวมมูลค่า 747,000 บาท
 • PTT Privilege Card จำนวน 210 รางวัล รางวัลละ 1,000 บาท รวมมูลค่า 210,000 บาท
 • คะแนนสะสม Blue Card 2,000 คะแนน มูลค่า 400 บาท จำนวน 300 รางวัล รวมมูลค่า 120,000 บาท

6.2 จับรางวัลครั้งที่ 2 จำนวน 963 รางวัล มูลค่า 8,031,000 ในวันที่ 25 พฤศจิกายน 2563 ประกาศรางวัลครั้งที่ 2 วันที่ 15 ธันวาคม 2563

 • รถยนต์ BMW X1 sDrive18i (Iconic) จำนวน 3 รางวัล รางวัลละ 1,999,000 บาท รวมมูลค่า 5,997,000 บาท
 • โทรศัพท์มือถือ iPhone 11 64GB จำนวน 60 รางวัล รางวัลละ 24,900 บาท รวมมูลค่า 1,494,000 บาท
 • PTT Privilege Card จำนวน 300 รางวัล รางวัลละ 1,000 บาท รวมมูลค่า 300,000 บาท
 • คะแนนสะสม Blue Card 2,000 คะแนน มูลค่า 400 บาท จำนวน 600 รางวัล รวมมูลค่า 240,000 บาท
 1. รวมรางวัลทั้งสิ้น จำนวน 1,506 รางวัล มูลค่า 9,408,000 บาท
 2. ประกาศรายชื่อผู้โชคดีทางเว็บไซต์ www.pttbluecard.com และ Blue Card Mobile Application
 3. ผู้โชคดีต้องเป็นผู้มีสัญชาติไทย ที่มีภูมิลำเนาในประเทศไทย ต้องนำหลักฐานบัตรประจำตัวประชาชน ทะเบียนบ้าน และบัตร Blue Card ที่มีชื่อตรงกับบัตรประชาชน พร้อมสำเนา 1 ชุดมาเป็นหลักฐานในการรับรางวัลด้วยตนเอง หรือดำเนินการมอบอำนาจให้แก่บุคคลอื่นมารับแทนโดยต้องมีเอกสารแสดงการมอบอำนาจที่ถูกต้องตามกฎหมาย
 4. คะแนนที่ใช้ในการแลกรับสิทธิ์ ต้องเป็นคะแนนที่ได้มาถูกต้องตามเงื่อนไขการสะสมคะแนนของ Blue Card เท่านั้น
 5. ผู้โชคดีที่ได้รับรางวัลมูลค่า 1,000 บาทขึ้นไป มีหน้าที่ชำระภาษีหัก ณ ที่จ่าย 5% ของมูลค่ารางวัลที่ได้รับ ตามคำสั่งกรมสรรพากร ที่ ทป. 101/2544
 6. พนักงานและครอบครัวพนักงานของ บริษัท ปตท.น้ำมันและการค้าปลีก จำกัด (มหาชน) และบริษัทในเครือ/บุคคล/ องค์กรที่เกี่ยวข้องกับการจัดรายการในครั้งนี้ไม่มีสิทธิ์เข้าร่วมรายการ
 7. ผู้โชคดี 1 ท่าน มีสิทธิ์รับรางวัลได้เพียง 1 รางวัลที่มีมูลค่าสูงสุด ตลอดรายการ และคำตัดสินของบริษัทฯ ถือเป็นสิทธิ์ขาดและสิ้นสุด
 8. การจับรางวัลในรอบที่ 2 จะนำฉลากรายชื่อที่ไม่ได้รับรางวัลในรอบก่อนหน้ามารวมด้วย
 9. บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการเผยแพร่ภาพผู้โชคดีที่ได้รับรางวัลเพื่อประชาสัมพันธ์ตามสื่อต่างๆโดยไม่ต้องจ่ายค่าตอบแทนใดๆ
 10. สามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ www.pttbluecard.com, Blue Card Mobile Application, และ โทร. 1365 Contact Center

ข่าวสารอื่นๆ
ประกาศผลรายชื่อผู้โชคดีกิจกรรม One Day Tour เฮงรัวๆกับบลูการ์ด
ประกาศรายชื่อผู้โชคดี Blue Card ลุ้นมันส์แจกกันทุกเดือน ประจำเดือนธันวาคม 2565
รางวัลที่ 1 สร้อยคอทองคําหนัก 1 บาท มูลค่า 30,750 บาท จํา...
รางวัลที่ 1 สร้อยคอทองคําหนัก 1 บาท ม...
ประกาศรายชื่อผู้โชคดี Blue Card ลุ้นได้ไม่ใช้คะแนน ประจำเดือนธันวาคม 2565
รางวัลที่ 1 บัตรกำนัล Zara มูลค่ารางวัลละ 1,000 บาท รวมมู...
รางวัลที่ 1 บัตรกำนัล Zara มูลค่ารางว...
Blue Gifts
ใช้ Blue Points

แลกของรางวัลสุดพรีเมียม

Earn Points
วิธีสะสมและแลกคะแนน Blue Points
version: 1.2.6