ข้อกำหนด
และเงื่อนไข
เงื่อนไขการสมัคร
เงื่อนไขการใช้บัตร BLUE CARD
เงื่อนไขการสะสมคะแนน
เงื่อนไขการแลกคะแนนสะสม
เงื่อนไขการออกบัตรสมาชิกใหม่ กรณีบัตรชำรุดหรือสูญหาย
เงื่อนไขการยกเลิกการเป็นสมาชิก
version: