ข้อกำหนด
และเงื่อนไข
เงื่อนไขการสมัคร
เงื่อนไขการใช้บัตร PTT BLUE CARD
เงื่อนไขการสะสมคะแนน
เงื่อนไขการแลกคะแนนสะสม
เงื่อนไขการออกบัตรสมาชิกใหม่ กรณีบัตรชำรุดหรือสูญหาย
เงื่อนไขการยกเลิกบัตร
version: 1.2.0