ลงทะเบียน

 

* กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน และถูกต้องตามความจริง เพื่อเป็นหลักฐานในการรับสิทธิประโยชน์ของท่าน

 

ตกลง
REGISTER
1

กรอกข้อมูลเพื่อลงทะเบียนบัตร PTT Blue Card

* กรุณากรอกข้อมูลให้ถูกต้อง ตรงตามข้อมูลที่ได้แจ้งไว้ ณ. สถานีบริการน้ำมัน / ร้านค้าที่ได้รับบัตร

2

กรอกข้อมูลทั่วไป

ข้อมูลผู้ลงทะเบียนบัตร (Personal Information)

 

* กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน และถูกต้องตามความจริง เพื่อเป็นหลักฐานในการรับสิทธิประโยชน์ของท่าน

ที่อยู่สำหรับจัดส่งบัตรและเอกสาร

ช่องทางในการรับข้อมูลข่าวสาร

เพื่อเป็นช่องทางหลักในการรับข่าวสารประชาสัมพันธ์ เกี่ยวกับสิทธิพิเศษ และกิจกรรมต่างๆของสมาชิก