ลงทะเบียน

 

* กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน และถูกต้องตามความจริง เพื่อเป็นหลักฐานในการรับสิทธิประโยชน์ของท่าน

 

PTT Blue Card ขอสงวนสิทธิ์การออกบัตรสมาชิก สำหรับท่านที่กรอกข้อมูลไม่ถูกต้อง

 

ตกลง
ลงทะเบียน
1

กรอกข้อมูลผู้สมัครสมาชิก

ข้อมูลผู้สมัครสมาชิก

 

* กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน และถูกต้องตามความจริง เพื่อเป็นหลักฐานในการรับสิทธิประโยชน์ของท่าน

  PTT Blue Card ขอสงวนสิทธิ์การออกบัตรสมาชิก สำหรับท่านที่กรอกข้อมูลไม่ถูกต้อง

 

กรุณาทำเครื่องหมายถูกในกรณีที่ท่านมีบัตร PTT Blue Card แล้วแต่ยังไม่ได้ลงทะเบียน และกรุณากรอกหมายเลขบัตรสมาชิกของท่าน

ที่อยู่สำหรับจัดส่งบัตรและเอกสาร

ช่องทางในการรับข้อมูลข่าวสาร

เพื่อเป็นช่องทางหลักในการรับข่าวสารประชาสัมพันธ์ เกี่ยวกับสิทธิพิเศษ และกิจกรรมต่างๆของสมาชิก

สมาชิกผู้แนะนำการสมัครบัตร กรุณาระบุหมายเลขบัตรโดยไม่ต้องเว้นวรรค