กิจกรรมที่ผ่านมา

 สมาชิกปัจจุบันใช้ทุก 20 คะแนน แลกรับ 1 สิทธิ์ลุ้นฟินทั่วไทย บินไกล 5 ประเทศ ลงทะเบียนสมัครระหว่างวันที่ 1 พฤศจิกายน 2560 - 15 มกราคม 2561 ประกาศรายชื่อผู้โชคดี ทาง www.pttbluecard.com และ PTT Blue Card Mobile Application ในวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2561

  1. ผู้มีสิทธิ์เข้าร่วมรายการ มี 2 ประเภท ดังนี้
  2. 1.1 ประเภทที่ 1 คือ สมาชิก PTT Blue Card ปัจจุบัน ใช้คะแนนสะสมทุก 20 คะแนน แลกรับสิทธิ์ชิงโชค 1 สิทธิ์ โดยสามารถแลกรับได้ไม่จำกัดจำนวน
    1.2 ประเภทที่ 2 คือ ผู้สมัครสมาชิก PTT Blue Card ใหม่ ที่สมัครระหว่างวันที่ 1 พฤศจิกายน 2560 ถึง 15 มกราคม 2561 จะได้รับสิทธิ์ชิงโชค 1 สิทธิ์ โดยผู้สมัครจะต้องดำเนินการตามขั้นตอนการสมัครและบันทึกข้อมูลผู้สมัครในระบบอย่างถูกต้องครบถ้วนเท่านั้น
    หมายเหตุ : เมื่อผู้สมัครใหม่ได้รับบัตร สามารถนำบัตรไปใช้สะสมคะแนน และนำคะแนนมาแลกรับสิทธิ์ตามข้อ 1.1 ได้
  3. ระยะเวลาของรายการ เริ่มตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2560 ถึง 15 มกราคม 2561
  4. ช่องทางการแลกรับสิทธิ์
  5. - เว็บไซต์ www.pttbluecard.com
    - PTT Blue Card Mobile Application
  6. ช่องทางการสมัครสมาชิก
  7. - เว็บไซต์ www.pttbluecard.com
    - PTT Blue Card Mobile Application
    - ใบสมัคร PTT Blue Card ณ สถานีบริการน้ำมัน, ร้าน Cafe Amazon, ร้าน Daddy Dough, ศูนย์บริการยานยนต์ FIT Auto และ ร้านสะดวกซื้อ Jiffy
  8. การจับและมอบรางวัล
  9. จับรางวัลในวันที่ 31 มกราคม 2561 และมอบทุกรางวัลพร้อมกันในวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2561 ณ บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) สำนักงานใหญ่
  10. ประกาศรายชื่อผู้โชคดีทางเว็บไซต์ www.pttbluecard.com และ PTT Blue Card Mobile Application ในวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2561
  11. ของรางวัลมีจำนวนทั้งสิ้น 64 รางวัล รวมมูลค่าทั้งสิ้น 3,003,070 บาท ประกอบด้วย
  12. 7.1 รางวัลแพคเกจท่องเที่ยวต่างประเทศ จำนวน 36 รางวัล ได้แก่
      7.1.1 แพคเกจท่องเที่ยวประเทศออสเตรีย สำหรับ 2 ท่าน (บัตรกำนัลจาก บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน)) มูลค่า 156,000 บาท จำนวน 1 รางวัล
      7.1.2 แพคเกจท่องเที่ยวประเทศนิวซีแลนด์ สำหรับ 2 ท่าน (บัตรกำนัลจาก บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน)) มูลค่า 90,000 บาท จำนวน 5 รางวัล รวมมูลค่า 450,000 บาท
      7.1.3 แพคเกจท่องเที่ยวประเทศญี่ปุ่น สำหรับ 2 ท่าน (บัตรกำนัลจาก บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน)) มูลค่า 70,000 บาท จำนวน 10 รางวัล รวมมูลค่า 700,000 บาท
      7.1.4 แพคเกจท่องเที่ยวประเทศสิงคโปร์ สำหรับ 2 ท่าน (บัตรกำนัลจาก บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน)) มูลค่า 34,000 บาท จำนวน 10 รางวัล รวมมูลค่า 340,000 บาท
      7.1.5 แพคเกจท่องเที่ยวประเทศฮ่องกง สำหรับ 2 ท่าน (บัตรกำนัลจาก บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน)) มูลค่า 30,000 บาท จำนวน 10 รางวัล รวมมูลค่า 300,000 บาท
    7.2 รางวัล Voucher ที่พักโรงแรมในประเทศ จำนวน 28 รางวัล ได้แก่
      7.2.1 Voucher ที่พักโรงแรมศรีพันวา จังหวัดภูเก็ต One-bedroom Ocean View Luxury Pool Villa 3 วัน 2 คืน มูลค่า 84,990 บาท จำนวน 3 รางวัล รวมมูลค่า 254,970 บาท
      7.2.2 Voucher ที่พักโรงแรม Baba Beach Club Hua Hin จังหวัดเพชรบุรี Beachfront Pool Suite Ground Floor 3 วัน 2 คืน มูลค่า 44,800 บาท จำนวน 5 รางวัล รวมมูลค่า 224,000 บาท
      7.2.3 Voucher ที่พักโรงแรม Thames Valley Khaoyai จังหวัดนครราชสีมา Pool Villa 1 bed 3 วัน 2 คืน มูลค่า 35,310 บาท จำนวน 10 รางวัล รวมมูลค่า 353,100 บาท
      7.2.4 Voucher ที่พักโรงแรม X2 River Kwai Resort จังหวัดกาญจนบุรี Xfloat Cabin 3 วัน 2 คืน มูลค่า 22,500 บาท จำนวน 10 รางวัล รวมมูลค่า 225,000 บาท
  13. เงื่อนไขการใช้บัตรกำนัลแพคเกจท่องเที่ยวเป็นไปตามที่ บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) เป็นผู้กำหนด ปตท. ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับคุณภาพสินค้าและบริการ
  14. เงื่อนไขการใช้ Voucher ที่พักเป็นไปตามที่โรงแรมเป็นผู้กำหนด ปตท. ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับคุณภาพสินค้าและบริการ
  15. ผู้โชคดีต้องเป็นผู้มีสัญชาติไทย ที่มีภูมิลำเนาในประเทศไทย ต้องนำหลักฐานบัตรประจำตัวประชาชน ทะเบียนบ้าน และบัตร PTT Blue Card ที่มีชื่อตรงกับบัตรประชาชน พร้อมสำเนา 1 ชุดมาเป็นหลักฐานในการรับรางวัลด้วยตนเอง หรือดำเนินการมอบอำนาจให้แก่บุคคลอื่นมารับแทนโดยต้องมีเอกสารแสดงการมอบอำนาจที่ถูกต้องตามกฎหมาย
  16. คะแนนที่ใช้ในการแลกรับสิทธิ์ ต้องเป็นคะแนนที่ได้มาถูกต้องตามเงื่อนไขการสะสมคะแนนของ PTT Blue Card เท่านั้น
  17. ผู้โชคดีที่ได้รับรางวัลมูลค่า 1,000 บาทขึ้นไป มีหน้าที่ชำระภาษีหัก ณ ที่จ่าย 5% ของมูลค่ารางวัลที่ได้รับ ตามคำสั่งกรมสรรพากร ที่ ทป. 101/2544
  18. พนักงานและครอบครัวพนักงานของบริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) และบริษัทในเครือ/บุคคล/องค์กรที่เกี่ยวข้องกับการจัดรายการในครั้งนี้ไม่มีสิทธิ์เข้าร่วมรายการ
  19. ผู้โชคดี 1 ท่าน มีสิทธิ์รับรางวัลที่มีมูลค่าสูงสุดได้เพียง 1 รางวัล ตลอดรายการ และคำตัดสินของบริษัทฯ ถือเป็นสิทธิ์ขาดและสิ้นสุด
  20. สามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ www.pttbluecard.com, PTT Blue Card Mobile Application และ PTT Contact Center โทร. 1365
กลับสู่หน้ากิจกรรม